1. Home
  2. life

[lady gaga thong]Lady Gaga và huy?n tho?i Tony Bennett s? tái h?p trên san kh?u “l?n cu?i cùng”

  Chng trình bi?u di?n “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga” di?n ra vào ngày 3/8, trùng v?i sinh nh?t l?n th? 95 c?a Bennett và bu?i bi?u di?n th? hai vào ngày 5/8. Hai ngh? s? l?n u song ca vào n?m 2011. Cu?i n?m nay, h? s? tái h?p và trình làng album m?i.

  H?i tháng 2 này, Bennett và gia ?ình th?ng báo ?ng ?c ch?n ?oán m?c b?nh Alzheimer vào n?m 2016. Ch? nhan gi?i Grammy v?n ti?p t?c hát và ch?i nh?c v?i s? ng viên c?a các bác s?.

  Theo th?ng cáo báo chí, 2 ?êm di?n t?i Radio City Music Hall s? là nh?ng bu?i bi?u di?n cu?i cùng trong s? nghi?p c?a huy?n tho?i Tony Bennett. ?ay là a ?i?m di?n ra nhi?u ?êm concert cháy vé c?a ?ng trong nh?ng th?p k? qua.

  Gaga chia s? trên Instagram: “T?i r?t vinh d? và vui m?ng khi ?c tham gia 2 ?êm di?n c bi?t k? ni?m sinh nh?t l?n th? 95 c?a huy?n tho?i Tony”.

  Các ca khúc thu?c d?ng “sách nh?c kinh ?i?n c?a M?” (Great American Songbook) s? ?c th? hi?n b?i b? t? ch?i nh?c Tony Bennett, nhóm 5 ngh? s? ch?i nh?c c?a Brian Newman và m?t dàn giao hng do Michael Bearden ch? huy.

   tham d?, ngi trên 16 tu?i ph?i ?c tiêm ch?ng v?c xin COVID-19. Khán gi? kh?ng ?c phép s? d?ng ?i?n tho?i di ng, máy ?nh ho?c thi?t b? ghi am. Vé s? ?c m? bán vào th? N?m t?i.

  Tony Bennett tán dng Lady Gaga Tony Bennett tán dng Lady Gaga

  VTV.vn – Trong phát bi?u c?a mình v?i t? People, ngh? s? 90 tu?i Tony Bennett g?i Lady Gaga là m?t tài n?ng.

  * M?i quy c gi? theo d?i các chng trình phát sóng c?a ?ài Truy?n hình Vi?t Nam trên TV Online và VTVGo!