1. Home
 2. humor

[cameron diaz and justin timberlake]Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p ??i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t

  có nhi?u cau chuy?n “phim gi? tình th?t” di?n ra t?i Hollywood, khi?n ngi xem ph?i qu?n quéo vì c?p i trên phim “v? m?t nhà”. Th? nh?ng, ?i?u gì x?y ra khi h? chia tay? Có nh?ng ngi thì “?ng ai n?y ?i”, tuy nhiên nhi?u ngi khác l?i ph?i ti?p t?c ?óng phim cùng tình c?. Di ?ay là nh?ng c?p i n?i ti?ng c?a Hollywood dù chia tay thì v?n ph?i “ng?m b? hòn làm ng?t”, ti?p t?c ?óng vai tình c?m v?i nhau.

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 1.

 Cameron Diaz chia s? v?i Us Magazine: “Justin và t?i lu?n r?t ?n y và hài hc v?i nhau, v?y nên kh?ng có ai phù h?p h?n anh ?y ?óng b? phim hài này.”

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 2.

 Nam di?n viên Dominic Cooper nói v?i Entertainment Tonight: “M?i th? c?ng s? ?n th?i. B?n ch? c?n th?t khéo léo trong nh?ng tình hu?ng nh? v?y.”

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 3.

 Tate Donovan nói v?i Us Weekly r?ng m?i th? c?ng khá khó kh?n “gi? v? nh? ch? v?a m?i g?p và yêu nhau, thích nhau, trong khi th?c t? thì hai ngi ?ang chia tay.”

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 4.

 Joey King t?ng chia s?: “T?i thích cách b? phim khi?n c? th? gi?i và chính t?i ph?i ng ?i?u. V?y nên t?i quay tr? l?i và ch?p nh?n hy sinh ?i?u mà m?i ngi ?ang ngh?. Nh?ng s? hy sinh ?y hoàn toàn x?ng ?áng.”

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 5.

 N? di?n viên Kaley Cuoco t?ng nói r?ng: “May m?n thay, Johnny và t?i k?t thúc m?i quan h? trong êm p, và bay gi? b?n t?i còn than thi?t h?n bao gi? h?t.”

 Chia tay r?i mà v?n ph?i ?óng vai tình nhan, ?ay là nh?ng c?p i ng?m b? hòn làm ng?t ?ình ?ám nh?t Hollywood! - ?nh 6.

 Blake Lively t?ng nói v?i trang Elle: “T?i nh? có kho?nh kh?c chúng t?i còn lo v? vi?c cu?c s?ng riêng l?i gi?ng v?i trên phim.. Nh?ng r?i chúng t?i nh?n ra ?ó c?ng là ?i?u nhà s?n xu?t mu?n. H? mu?n chúng t?i h?n hò và khi?n ngi ham m? thích thú.”

 Ngu?n ?nh: T?ng h?p